Кыргызский язык

Грамматика кыргызского языка для школьников и абитуриентов Б:2002г-20с

Азыркы кыргыз тили. Cинтаксис  А. Акунова, М.Раимбекова, Ч.Карамендеева-Б.: 2010.- 170 б.

Самоучитель кыргызского  языка Д.Исаев 1988ж-144б

Пословицы и поговорки кыргызского народа К.К Юдахин 1997 ж-232б

Литературный Кыргызстан 2015г

Кыргыз тилинин тарыхы К.Дыйканов 1980ж-106б

Кыргыз адабияты А Акматалиев 2010. – 940 б.

Жоодарбешим«ЭЛ АДАБИЯТЫ» СЕРИЯСЫНЫН 3-ТОМУ   1997. — 288 б

Жаңыл-Мырза Саринжи Бокой, 1998. 452 б.

ЭР ТАБЫЛДЫ 287б

Туулган жердин топурагы алтын  Закирова А.А.

Очпоз коз ирмемдер Т.Ормонбековб Б :2005ж-132б

Кырзыз улуттук кийимдериА Акматалиев 1988ж- 56б

Курманбек- 109б

Кулбарам менен Асан  2002. — 376 б.

Кожожаш (1)«Эл адабияты» сериясы  Көркөмдөгөн сүрөтчүсү Р. Исаков Б.: Шам, 1996. —248 б

Куттуу билим Жусуп Балсагын  М., 1993.— 496 б.

Кыргыздардын ББК 63.3 (2Ки) К-97 269б

Байдылда Сарногоев -289б

Кыргыз тили-11-класс Н.Абылаев 2002ж-252б

КЫРГЫЗ  ТИЛИНИН  ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫ  ЖАНА  ФРАЗЕЛОГИЯСЫ А. Сорос» фонду, 1997.— 328 б.

Кыргыз адабияты-11-kласс К.Аотыкбаев 200ж-288б

Кыргыз адабияты окуу китеби 10-кл К.К Жээнтаев -2013ж -172б

Кыргыз адабияты  10-кл lК.Асаналиев 2003ж

Эр солтоной Бишкек 2002.pdf

Жаныл Мырза Саринжи Бокой .pdf

Кыз Сайкал Гулгаакы.pdf

Куштар кеткенде Решат Нури Гүнтекин .pdf

Олжобай менен Кишимжан Кедейкан .pdf

Манкан Баатыр .pdf

Кыргыздар.pdf

Күүнүн сыры.pdf

Курманбек .pdf

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары.pdf

Кожожаш .pdf

Кичинекей Ханзада.pdf

ЖООДАРБЕШИМr.pdf

Жаныш Байыш .pdf

Байдылда Сарногоев.pdf