Правоведение

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 10-11 класстары үчүн «АДАМ ЖАНА КООМ» боюнча предметтик стандарты

ПРЕДМЕТНЫЙ СТАНДАРТ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ