Кыргыз тили

Адабий окуу -3-кл А.ТоктомамбетовБ:2009ж-212б

Грамматика кыргызского языка для школьников и абитуриентов Б:2002г-20с

Азыркы кыргыз тили. Cинтаксис  А. Акунова, М.Раимбекова, Ч.Карамендеева-Б.: 2010.- 170 б.

Самоучитель кыргызского  языка Д.Исаев 1988ж-144б

Пословицы и поговорки кыргызского народа К.К Юдахин 1997 ж-232б

Литературный Кыргызстан 2015г

Кыргыз тилинин тарыхы К.Дыйканов 1980ж-106б

Кыргыз адабияты А Акматалиев 2010. – 940 б.

Жоодарбешим«ЭЛ АДАБИЯТЫ» СЕРИЯСЫНЫН 3-ТОМУ   1997. — 288 б

Жаңыл-Мырза Саринжи Бокой, 1998. 452 б.

ЭР ТАБЫЛДЫ 287б

Туулган жердин топурагы алтын  Закирова А.А.

Очпоз коз ирмемдер Т.Ормонбековб Б :2005ж-132б

Кырзыз улуттук кийимдериА Акматалиев 1988ж- 56б

Курманбек- 109б

Кулбарам менен Асан  2002. — 376 б.

Кожожаш (1)«Эл адабияты» сериясы  Көркөмдөгөн сүрөтчүсү Р. Исаков Б.: Шам, 1996. —248 б

Куттуу билим Жусуп Балсагын  М., 1993.— 496 б.

Кыргыздардын ББК 63.3 (2Ки) К-97 269б

Байдылда Сарногоев -289б

Адабий окуу А.Токтомамбетов-4-кл-2014ж-232б

Мекен тануу З.Ж Мамбетова -214б

Мекен тануу 4-кл. А. Бухова, О. В. Солошенко, Е. П. Шаповалова 2015. – 144 б

Кыргыз тили окуу  китеби -8-кл 2017-138б

Кыргыз тили-11-класс Н.Абылаев 2002ж-252б

Кыргыз тили-7-kл-2012 Ж.Мамытов

Кыргыз тили4-кл Р.К Буйлякеева 2015ж-120б

КЫРГЫЗ  ТИЛИНИН  ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫ  ЖАНА  ФРАЗЕЛОГИЯСЫ А. Сорос» фонду, 1997.— 328 б.

Кыргыз тили -7-клС.Усоналиев 2015-176б

Кыргыз тили 4 класс С.Шаэлдаев 2011ж-204б

Кыргыз тили жана окуу 3кл1-болум Р.К Буйлякеева  2013ж-104 б

Кыргыз тили жана окуу 3кл 2-болум Р.К Буйлякеева  2013ж-108 б

Кыргыз адабияты-11-kласс К.Аотыкбаев 200ж-288б

Кыргыз адабияты окуу китеби 10-кл К.К Жээнтаев -2013ж -172б

Кыргыз адабияты  10-кл lК.Асаналиев 2003ж

АДАБИЙ ОКУУ С. Рысбаев, К. Ибраимова, Б. Абдухамидова Б.: 2015. – 168 б.,

Морфология_кыргызского_языка  Абдувалиев Ибраим Б:, 2008. – 284 б.